Loading...

GÜNCEL İCRA TAKİBİ MASRAFLARI (OCAK 2024 İTİBARİYLE);

 GÜNCEL İCRA TAKİBİ MASRAFLARI (OCAK 2024 İTİBARİYLE);İcraya Başvurma Harcı: 427,60-TLDeğeri Belli Olmayan İcra Takiplerinde İcranın Yerine Getirilmesi Harcı: 427,60-TLDeğeri Belli İcra Takiplerinde Tahsil Harcı: Asgari 427,60-TL olmak üzere aşağıdaki oranlardaÖdeme veya İcra Emrinin Tebliği Üzerine – Hacizden Önce Yapılan Ödemelerde: %4,55Hacizden Sonra Satıştan Önce Yapılan Ödemelerde: %9,10Satış ve...

Dava Dışı Sulh Nedeniyle Davadan Feragat Edilmesi Halinde Avukatın Vekalet Ücreti Alacağı

DAVA DIŞI SULH NEDENİYLE DAVADAN FERAGAT EDİLMESİ HALİNDEAVUKATIN VEKALET ÜCRETİ ALACAĞI   Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesi; “İş sahibinin birden çok olması halinde bunlardan her biri, sulh veya her ne suretle olursa olsun taraflar arasında anlaşmayla sonuçlanan ve takipsiz bırakılan işlerde her iki taraf avukat ücretinin ödenmesi hususunda müteselsil borçlu sayılırlar.” hükmünü içermektedir....

Miras Payının Devri Sözleşmesinin Geçerliliği

VE BU SÖZLEŞMEYE DAYALI TAPU İPTAL TESCİL DAVASI MİRAS PAYININ DEVRİ SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİĞİ VE BU SÖZLEŞMEYE DAYALI TAPU İPTAL TESCİL DAVASI MİRAS PAYININ DEVRİ SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİĞİ VE BU SÖZLEŞMEYE DAYALI TAPU İPTAL TESCİL DAVASI   4721 sayılı TMK'nın 677. maddesinde; "(1)Terekenin tamamı veya bir kısmı üzerinde miras payının devri konusunda mirasçılar arasında yapılan sözleşmelerin...

Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Manevi Tazminat Davası

KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI     6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 58. maddesi hükmüne göre, kişilik hakları hukuka aykırı olarak saldırıya uğrayan kimse manevi tazminata hükmedilmesini isteyebilir.   Manevi zarar, bir kişinin kişilik değerlerinde iradesi dışında meydana gelen eksilmeyi ifade eder. Hayat, vücut bütünlüğü, sağlık, özgürlük, isim, resim, şeref,...

Ayırt Etme Gücü Bulunmayanların Kişilik Haklarına Saldırısında Manevi Tazminat Sorumluluğu

Ayırt Etme Gücü Bulunmayanların Kişilik Haklarına Saldırısında Manevi Tazminat Sorumululuğu     4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'n 14. maddesi; "Ayırt etme gücü bulunmayanların, küçüklerin ve kısıtlıların fiil ehliyeti yoktur." düzenlemesini getirmiştir. Aynı Kanun'un 15. maddesinde ise; "Kanunda gösterilen ayrık durumlar saklı kalmak üzere, ayırt etme gücü bulunmayan kimsenin fiilleri hukuki sonuç...

Kefalet Sözleşmesi

KEFALET SÖZLEŞMESİ  Kefalet sözleşmesinin normatif dayanağı 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 581 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Anılan Yasanın 581.maddesi; “Kefalet sözleşmesi, kefilin alacaklıya karşı, borçlunun borcunu ifa etmemesinin sonuçlarından kişisel olarak sorumlu olmayı üstlendiği sözleşmedir.” hükmünü havidir. Bun göre, kefalet sözleşmesini, alacaklı ile kefil arasında kurulan ve...

Soybağının Reddi Davası

SOYBAĞININ REDDİ DAVASI   Geniş anlamda soybağı bir kimsenin üst soyu ile olan kan bağını, dar anlamda soybağı ise bir kimsenin sadece ana-babasıyla arasındaki biyolojik bağını ifade etmektedir. Bir kişi (çocuk) ile kendilerinden biyolojik (genetik) olarak türemiş olduğu kişiler arasındaki bağa doğal soybağı (biyolojik nesep), hukuk düzeni tarafından aranan bazı koşulların gerçekleşmesiyle, bir çocuğun...

İşe İade Davası

İŞE İADE DAVASI     İşe iade davası davasında normatif dayanak 4857 sayılı İş Kanunu'nun 18 ve devamı maddeleridir.   4857 sayılı Kanun'un "Feshin geçerli sebebe dayandırılması" başlıklı 18. maddesinde; "Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya...

Hukuk Davasında Husumet Ehliyeti

HUKUK DAVASINDA HUSUMET EHLİYETİ Hukuk yargılamasında taraf sıfatı, bir başka deyişle husumet ehliyeti; davaya konu hak ile kişiler arasındaki ilişkiyi ifade etmektedir. Sıfat, bir maddi hukuk ilişkisinde tarafların o hak ile ilişkisinin olup olmadığının belirlenmesi anlamına gelmekte olup, davacı sıfatı davaya konu hakkın sahibini, davalı sıfatı ise davaya konu hakkın yükümlüsünü belirlemektedir. Uygulamada...

Miras Taksim Sözleşmesinin Geçerliliği ve Bu Sözleşmeye Dayalı Tapu İptal Tescil Davası

MİRAS TAKSİM SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİĞİ VE BU SÖZLEŞMEYE DAYALI TAPU İPTAL TESCİL DAVASI     4721 sayılı TMK'nın 676. maddesinde; "Mirasçılar arasında payların oluşturulması ve fiilen alınması veya aralarında yapacakları paylaşma sözleşmesi mirasçıları bağlar. Paylaşma sözleşmesiyle mirasçılar, tereke mallarının tamamı veya bir kısmı üzerindeki elbirliği mülkiyetinin miras payları...

Önalım Bedelinin Yükseltilmesi İmkanı

ÖNALIM BEDELİNİN YÜKSELTİLMESİ İMKANI     Tapuda düşük gösterilen satış bedeli, önalım davası açılmadan önce vergi dairesine gidilip düzeltilir ise önalım bedeli, düzeltilen bu bedel olmalıdır.   Nitekim bu husus Yargıtay 14. Hukuk Dairesinin 19/01/2021 tarih ve 2020/4384 Esas, 2021/86 Karar sayılı ilamında belirtilmiş olup, anılan ilamda; "…Kanuni önalım hakkı, paylı mülkiyet ilişkisinin...

Hem Rehine Hem De Kambiyo Senedine Bağlanmış Alacak

HEM REHİNE HEM DE KAMBİYO SENEDİNE BAĞLANMIŞ ALACAK     16 Temmuz 2023 tarih ve 32250 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 20.01.2023 tarih ve 2021/2 Esas, 2023/1 Karar sayılı kararına göre; rehinle teminat altına alınmış ve ayrıca kambiyo senedine de bağlanmış alacağın tahsili amacıyla, borçlu aleyhine tahsilde olmamak kaydı ile aynı anda ve sıra...

İmar ve İhyaya Davalı Tapu İptal Tescil Davası

İMAR VE İHYAYA DAVALI TAPU İPTAL TESCİL DAVASI   Diğer Bir Adıyla;   TESCİL HARİCİ BIRAKILAN TAŞINMAZLARIN OLAĞANÜSTÜ KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI YOLUYLA MÜLKİYETİNİN KAZANILMASI DAVASI     3402 sayılı Kadastro Kanununun 14. maddesine göre; "Tapuda kayıtlı olmayan ve aynı çalışma alanı içinde bulunan ve toplam yüzölçümü sulu toprakta 40, kuru toprakta 100 dönüme kadar olan (40 ve 100 dönüm...

Kamu İhale Sözleşmesinin İdarece Feshinde Tarafların Ortak Kusurlu Olması

KAMU İHALE SÖZLEŞMESİNİN İDARECE FESHİNDE TARAFLARIN ORTAK KUSURLU OLMASI     Kamu ihale sözleşmesinin idarece feshinde tarafların ortak kusurlu olması halinde, yüklenicinin irad kaydedilen teminat mektubu bedelleri ile nakdi teminatları ve varsa ödenmeyen hakediş alacakları idarece ödenmelidir.   Nitekim bu husus Yargıtay 15. Hukuk Dairesinin 2016/1062 Esas, 2016/3002 Karar sayılı ilamında da ifade edilmiş...

İş Kazasında İşveren ve 3. Şahısların Sorumluluğu

İŞ KAZASINDA İŞVEREN VE 3. ŞAHISLARIN SORUMLULUĞU     5510 sayılı Kanunun iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık bakımından işverenin sorumluluğunu düzenleyen 21/1. maddesinde, sigortalıya ya da ölümü halinde hak sahiplerine bağlanan gelirler ile yapılan harcama ve ödemelerin işverenden rücuen tahsili koşulları düzenlenmiştir. Anılan maddede; "İş kazası ve meslek hastalığı, işverenin kastı...

Başkasının Arazisine İnşa Edilen Haksız Yapı Nedeniyle Tazminat Davası

BAŞKASININ ARAZİSİNE İNŞA EDİLEN HAKSIZ YAPI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI     Bir kimse kendi arazisindeki yapıda başkasının malzemesini ya da başkasının arazisindeki yapıda kendisinin veya bir başkasının malzemesini kullanması halinde malzeme sahibinin durumu uygulamada sıkça karşılaşılan bir sorun olup, işbu yazımızda bu konu ele alınacaktır.   4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 684 ve 718. maddeleri...

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Avans Tapu Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE AVANS TAPU NEDENİYLE TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI     Kat karşılığı inşaat sözleşmesine göre inşaat yapan müteahhidin, yaptığı işin karşılığı olan arsa payını, kural olarak arsa sahibine verilmesi gereken dairelerin teslimi anında talep hakkı doğar. Ancak taraflar yasa hükmünün aksine, arsa payının devrine ilişkin özel koşullar kararlaştırabilir. Misal,...

Bankanın Sorumluluğu

BANKANIN SORUMLULUĞU     Bir özen kurumu olan banka, kişinin hesabından izni, bilgisi ve rızası dışında yapılan harcama, havale ve kredi işlemlerinden doğan zararları tazminle yükümlüdür. Bu husus kişinin internet bankacılığı bilgilerinin ele geçirilmesi sonucunda yapılan işlemleri de kapsamakta olup, buna ilişkin örnek içtihatlar paylaşmak gerekir ise;   Ankara BAM 21. Hukuk Dairesinin 2022/1965...