Loading...

GÜNCEL İCRA TAKİBİ MASRAFLARI (OCAK 2024 İTİBARİYLE);

 GÜNCEL İCRA TAKİBİ MASRAFLARI (OCAK 2024 İTİBARİYLE);İcraya Başvurma Harcı: 427,60-TLDeğeri Belli Olmayan İcra Takiplerinde İcranın Yerine Getirilmesi Harcı: 427,60-TLDeğeri Belli İcra Takiplerinde Tahsil Harcı: Asgari 427,60-TL olmak üzere aşağıdaki oranlardaÖdeme veya İcra Emrinin Tebliği Üzerine – Hacizden Önce Yapılan Ödemelerde: %4,55Hacizden Sonra Satıştan Önce Yapılan Ödemelerde: %9,10Satış ve...

Dava Dışı Sulh Nedeniyle Davadan Feragat Edilmesi Halinde Avukatın Vekalet Ücreti Alacağı

DAVA DIŞI SULH NEDENİYLE DAVADAN FERAGAT EDİLMESİ HALİNDEAVUKATIN VEKALET ÜCRETİ ALACAĞI   Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesi; “İş sahibinin birden çok olması halinde bunlardan her biri, sulh veya her ne suretle olursa olsun taraflar arasında anlaşmayla sonuçlanan ve takipsiz bırakılan işlerde her iki taraf avukat ücretinin ödenmesi hususunda müteselsil borçlu sayılırlar.” hükmünü içermektedir....

İdare En Az 10 Gün Süreli İhtar Göndermeden İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı Veremez

İDARE EN AZ 10 GÜN SÜRELİ İHTAR GÖNDERMEDEN İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI VEREMEZ       4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun 20. maddesinde; "Aşağıda belirtilen hallerde idare sözleşmeyi fesheder: a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme...

İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararlarını Vermeye Yetkili İdare

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARLARINI VERMEYE YETKİLİ İDARE     4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 58/1. maddesinde; “(Değişik birinci fıkra: 30/7/2003-4964/ 35 md.) 17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri...

7068 Sayılı Yasada Disiplin Cezası Verme Zamanaşımı Süresi

  7068 SAYILI YASADA DİSİPLİN CEZASI VERME ZAMANAŞIMI SÜRESİ       Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatında çalışan her sınıftan memurlar ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatlarında görev yapan subay, astsubay, sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve sözleşmeli erler ve diğer sınıflardaki memurlar hakkında...

7068 Sayılı Yasa Kapsamında Disiplin Cezası Vermede Takdir Hakkı

 7068 SAYILI YASA KAPSAMINDA DİSİPLİN CEZASI VERMEDE TAKDİR HAKKI   Kanun koyucu, hukuk devletinde kamu hizmetlerinin uyum ve düzen içinde yürütülmesini sağlamak amacıyla hizmeti sunan kamu görevlileri için disiplin düzenlemeleri içeren kurallar öngörebilir ve bu kurallara uyulmasını temin etmek amacıyla çeşitli disiplin yaptırımları benimseyebilir. Ancak disipline konu eylemler ile yaptırımlar arasında adil bir...

Ceza Hukukunda Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi

  CEZA HUKUKUNDA ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR İLKESİ       Maddi gerçeğe ulaşarak adaleti sağlamak, suçu işlediği sabit olan faili cezalandırmak, kamu düzeninin bozulmasını önlemek ve bozulan kamu düzenini yeniden tesis etmek olan ceza muhakemesinin en önemli ve evrensel nitelikteki ilkelerinden biri de, öğreti ve uygulamada; "suçsuzluk" ya da "masumiyet karinesi" olarak adlandırılan kuralın bir uzantısı olan ve...

18 Yaşından Küçük Olmakla Birlikte Evlilik ya da Hakim Kararı ile Reşit Olmuş Biriyle Rıza Dahilinde Cinsel İlişkiye Girmek Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunu Oluşturur Mu ?

18 YAŞINDAN KÜÇÜK OLMAKLA BİRLİKTEEVLİLİK YA DA HAKİM KARARI İLE REŞİT OLMUŞ BİRİYLERIZA DAHİLİNDE CİNSEL İLİŞKİYE GİRMEK“REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ” SUÇUNU OLUŞTURUR MU ? EVLİLİK YA DA HAKİM KARARI İLE REŞİT OLMUŞ BİRİYLE RIZA DAHİLİNDE CİNSEL İLİŞKİYE GİRMEK “REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ” SUÇUNU OLUŞTURUR MU ? “Reşit olmayanla cinsel ilişki” suçu 5237 sayılı Türk...

Miras Payının Devri Sözleşmesinin Geçerliliği

VE BU SÖZLEŞMEYE DAYALI TAPU İPTAL TESCİL DAVASI MİRAS PAYININ DEVRİ SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİĞİ VE BU SÖZLEŞMEYE DAYALI TAPU İPTAL TESCİL DAVASI MİRAS PAYININ DEVRİ SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİĞİ VE BU SÖZLEŞMEYE DAYALI TAPU İPTAL TESCİL DAVASI   4721 sayılı TMK'nın 677. maddesinde; "(1)Terekenin tamamı veya bir kısmı üzerinde miras payının devri konusunda mirasçılar arasında yapılan sözleşmelerin...

Sosyal Güvenlik Prim veya Vergi Borcu Bulunması İhalelere Katılmaktan Yasaklama Nedeni mi?

SOSYAL GÜVENLİK PRİM VEYA VERGİ BORCU BULUNMASI İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA NEDENİ Mİ  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 58. maddesinin birinci fıkrasında, 17. maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar; üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre...

İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararında Zamanaşımı Süresi

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARINDA ZAMANAŞIMI SÜRESİ     4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 58. maddesinin birinci fıkrasında; aynı Yasanın 17. maddesinde belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar; üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre...

Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Manevi Tazminat Davası

KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI     6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 58. maddesi hükmüne göre, kişilik hakları hukuka aykırı olarak saldırıya uğrayan kimse manevi tazminata hükmedilmesini isteyebilir.   Manevi zarar, bir kişinin kişilik değerlerinde iradesi dışında meydana gelen eksilmeyi ifade eder. Hayat, vücut bütünlüğü, sağlık, özgürlük, isim, resim, şeref,...

Ayırt Etme Gücü Bulunmayanların Kişilik Haklarına Saldırısında Manevi Tazminat Sorumluluğu

Ayırt Etme Gücü Bulunmayanların Kişilik Haklarına Saldırısında Manevi Tazminat Sorumululuğu     4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'n 14. maddesi; "Ayırt etme gücü bulunmayanların, küçüklerin ve kısıtlıların fiil ehliyeti yoktur." düzenlemesini getirmiştir. Aynı Kanun'un 15. maddesinde ise; "Kanunda gösterilen ayrık durumlar saklı kalmak üzere, ayırt etme gücü bulunmayan kimsenin fiilleri hukuki sonuç...

Kefalet Sözleşmesi

KEFALET SÖZLEŞMESİ  Kefalet sözleşmesinin normatif dayanağı 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 581 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Anılan Yasanın 581.maddesi; “Kefalet sözleşmesi, kefilin alacaklıya karşı, borçlunun borcunu ifa etmemesinin sonuçlarından kişisel olarak sorumlu olmayı üstlendiği sözleşmedir.” hükmünü havidir. Bun göre, kefalet sözleşmesini, alacaklı ile kefil arasında kurulan ve...

Soybağının Reddi Davası

SOYBAĞININ REDDİ DAVASI   Geniş anlamda soybağı bir kimsenin üst soyu ile olan kan bağını, dar anlamda soybağı ise bir kimsenin sadece ana-babasıyla arasındaki biyolojik bağını ifade etmektedir. Bir kişi (çocuk) ile kendilerinden biyolojik (genetik) olarak türemiş olduğu kişiler arasındaki bağa doğal soybağı (biyolojik nesep), hukuk düzeni tarafından aranan bazı koşulların gerçekleşmesiyle, bir çocuğun...

İşe İade Davası

İŞE İADE DAVASI     İşe iade davası davasında normatif dayanak 4857 sayılı İş Kanunu'nun 18 ve devamı maddeleridir.   4857 sayılı Kanun'un "Feshin geçerli sebebe dayandırılması" başlıklı 18. maddesinde; "Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya...

Hukuk Davasında Husumet Ehliyeti

HUKUK DAVASINDA HUSUMET EHLİYETİ Hukuk yargılamasında taraf sıfatı, bir başka deyişle husumet ehliyeti; davaya konu hak ile kişiler arasındaki ilişkiyi ifade etmektedir. Sıfat, bir maddi hukuk ilişkisinde tarafların o hak ile ilişkisinin olup olmadığının belirlenmesi anlamına gelmekte olup, davacı sıfatı davaya konu hakkın sahibini, davalı sıfatı ise davaya konu hakkın yükümlüsünü belirlemektedir. Uygulamada...

Miras Taksim Sözleşmesinin Geçerliliği ve Bu Sözleşmeye Dayalı Tapu İptal Tescil Davası

MİRAS TAKSİM SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİĞİ VE BU SÖZLEŞMEYE DAYALI TAPU İPTAL TESCİL DAVASI     4721 sayılı TMK'nın 676. maddesinde; "Mirasçılar arasında payların oluşturulması ve fiilen alınması veya aralarında yapacakları paylaşma sözleşmesi mirasçıları bağlar. Paylaşma sözleşmesiyle mirasçılar, tereke mallarının tamamı veya bir kısmı üzerindeki elbirliği mülkiyetinin miras payları...